El proper día dimecres 17 de gener es celebrarà a La Casa del mar l´assemblea extraordinaria per ratificar l´acord del día 13 de decembre. Es convoca a tots els socis de l´Adipav a les 19:30h.

Ordre del dia:

 • Informació i Aprovació, si s’escau, de l’Acord signat entre ADIPAV, RFEV, FCV, Patí Català, SOLIPAI, Holland patines.
 • Modificació dels arts 5 i art 13 dels Estatuts de la ADIPAV.
 • Precs i preguntes.
 • Lectura i aprovació de l´Acta de la Assemblea.

  El text dels documents objecte d’aprovació així com el text de les modificacions que es proposen, es troben a disposició dels socis de l’ADIPAV a través de la web www.adipav.org.

  Art. 5

  1. Assistir personalment o per delegació a les Assemblees Generals i votar personalment, mitjançant delegació del vot a un altre soci amb dret a vot o mitjançant vot per correu. Un soci no podrà portar més d´una delegació.

  Article 13

 • 1. En les reunions de l´Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l´associació.
 • 2. Els socis podran votar a les Assemblees Generals personalment, per delegació de vot a favor d’un altre soci o per correspondencia. En aquest últim cas, l’exercici del dret de vot es farà de la següent forma:

  a) Dins un sobre en blanc s’introduirà la papereta de votació segons el model que la propia Associació faciliti.
  b) Aquest sobre s’introduirà en un altre, al qual caldrà incorporar també la fotocòpia del DNI i del carnet de membre de l’Associació degudament signades pel soci.
  c) Aquest segon sobre s’enviarà per correu certificat amb acuse de rebut adreçat a l´Associació Deportiva Internacional de Propietaris de Patins de Vela” (ADIPAV), amb l’aclariment següent: “Per a la Assemblea General i/o eleccions a celebrar el dia …”.
  d) Només es computaran els vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits establerts i que tinguin entrada al domicili social de l’Associació dos dies abans de començar l’escrutini.

 • Deja una respuesta