La Junta Directiva d’ADIPAV és molt conscient de la necessitat de promoure la reactivació de la flota Jr. de la nostra classe, que en els darrers anys, per diverses circumstàncies, ha patit un considerable declivi que volem revertir.

En aquest sentit, considerem que aquesta reactivació s’ha de produir des de les escoles dels Clubs amb activitat de patí de vela, des de les vostres escoles, per al qual fa falta disposar d’embarcacions en bones condicions tant per a la instrucció com per a la participació en regates. Hem pogut constatar, arrel de converses amb molts de vosaltres, que bona part de les vostres embarcacions Jr. no es troben actualment en bones condicions. No obstant, hem avaluat que la major part d’aquests embarcacions pot ser restaurada amb una inversió moderada, i molt menor a la que suposaria l’adquisició de noves embarcacions. A més, l’aposta per la recuperació d’embarcacions ens vincula a una idea de sostenibilitat i reducció de residus a la que la nostra classe no ha de ser aliena.

És per aquest motiu que, desprès de mesos de feina, l’ADIPAV, amb la col·laboració i participació de la Federació Catalana de Vela, es troba ja en disposició d’oferir als Clubs catalans amb activitat de patí de vela aquest programa d’ajuda a la restauració de les vostres embarcacions júnior per tal que aquestes estiguin en disposició de ser utilitzades a les escoles aquest estiu. Això no obstant, tenim la confiança de poder tancar en breu un acord de col·laboració amb una altra entitat que ens ajudi a suportar l’esforç financer que aquesta convocatòria suposa per a la nostra Associació.

Sobre la base de l’anterior, convoquem un programa d’ajudes per a la restauració de les embarcacions de patí de vela Jr. propietat dels Clubs de Vela de Catalunya que se subjectarà a les següents condicions que hauran de ser acceptades per tots els Clubs que hi vulguin participar:

CONDICIONS DE L’AJUDA PER A LA RESTAURACIÓ DE PATINS Jr.

Primera.- Són destinataris de l’ajuda els clubs de vela de Catalunya propietaris d’embarcacions de patí de vela Jr. La present convocatòria no s’adreça a embarcacions de propietat particular.

Segona.- L’ADIPAV assumirà el 75% del cost de la reparació de cada embarcació, amb un límit de l’aportació d’ADIPAV de 1.000 Euros (IVA inclòs) per embarcació, i un límit de 4 embarcacions com a màxim per club. La resta del cost de reparació de la embarcació haurà de ser assumida pel Club.

Tercera.- El Club beneficiari de l’ajuda haurà de presentar un compromís de desenvolupar activitat d’escola de patí Jr. almenys durant els mesos d’estiu de 2024 i 2025 i, de poder ser, amb major continuïtat.

Quarta.- Així mateix, el Club beneficiari de l’ajuda haurà de presentar un compromís de participació amb almenys 1 regatista per embarcació restaurada en com a mínim dues regates oficial del calendar ADIPAV l’any 2024 i tres regates l’any 2025.

Cinquena.-El Club beneficiari de l’ajuda es comprometrà a cedir a l’ADIPAV l’ús de les embarcacions restaurades infrautilitzades en activitats d’escola o d’instrucció de patí Jr. per tal que l’ADIPAV pugui cedir l’ús d’aquestes embarcacions de forma temporal a altres clubs que les necessitin per tal d’atendre una major demanda d’escola o d’activitats d’instrucció o competició. La cessió d’ús seria temporal i no implicaria un canvi de titularitat i es revertirà tant aviat el club propietari de la embarcació la necessiti per a les seves activitats pròpies d’escola, instrucció o competició. El compromís de cessió d’us de les embarcacions estarà vigent fins el 31 de desembre de 2030, de tal manera que durant aquest període se’n pugui fer ús per a atendre les necessitats temporals que es plantegin en les condicions indicades amb l’objectiu que les embarcacions restaurades estiguin a l’aigua i navegant el màxim d’hores possible.

Sisena.- L’ADIPAV atendrà el pagament de les restauracions degudament documentades amb un reportatge de l’estat anterior de la embarcació, el pressupost de qui en faci la reparació, un reportatge del resultat de la reparació i la corresponent factura. L’ADIPAV es reserva el dret a inspeccionar les embarcacions reparades abans de desemborsar-ne el pagament.

Setena.- L’ADIPAV destinarà a aquest projecte un màxim de 25.000 Euros, motiu pel qual es reserva la facultat de no atendre més peticions un cop s’hagi exhaurit aquesta partida.

Vuitena.- Les embarcacions restaurades es retolaran amb els logotips de l’ADIPAV, la Federació Catalana de Vela i qualsevol altra entitat que col·labori

en el finançament del projecte en cas que s’arribi a tancar per part de l’ADIPAV un acord de patrocini en aquest sentit. Les embarcacions estaran retolades amb aquests logos per un període de com a mínim 2 anys.

Novena.- La petició de les ajudes pròpies d’aquesta convocatòria per part d’un Club suposa l’acceptació de la totalitat de les condicions expressades.    

La petició d’ajudes s’adreçarà per correu electrònic a la següent adreça: info@adipav.org i en l’assumpte s’indicarà RESTAURACIÓ PATÍ JR + NOM CLUB. En el correu s’indicarà el nombre d’embarcacions a restaurar, la identificació de cadascuna d’elles (amb el seu número), el pressupost de la restauració i un reportatge fotogràfic de cada embarcació a restaurar. Així mateix, s’aportarà una succinta descripció de l’activitat d’escola programada per a 2024 i a la que s’adscriurà la embarcació a reparar.